File đính kèm: BANG TONG HOP DOAN KT 2015

Bà Hinh không nhớ nổi đã chở bao nhiêu bệnh nhân, nhưng vẫn nhớ như in những lần băng cánh đồng đưa xác người...

Tiền thân là bộ phận y vụ, thành lập khoảng 1956 - 1059. Ngày 15-3-1971, thành lập phòng y vụ, ngày 11-5-1992 đổi tên thành phòng...

Được thành lập từ năm 1992. Tổ chức bộ máy: - Tổng số 03 cán bộ (đại học: 01, Trung học: 01, CN cao đẳng:...

Phòng chỉ đạo tuyến.

Đơn nguyên QLCL.

Đơn nguyên CNTT.

Phòng Vật tư thiết bị Y tế được thành lập ngày 13-7-2005, tách từ bộ phân Vật tư của khoa Dược. Tổ chức bộ máy: - Số cán...

Được thành lập ngày 15/3/1971 từ bộ phận Hành chính Quản trị Kế toán với tên gọi phòng Hành chính quản trị. Từ năm...

Được thành lập ngày 15-3-1971, tách từ phòng Hành chính Quản trị Tài vụ thành phòng Tài chính kế toán. Tổ chức bộ máy: -...