Được thành lập từ năm 1992. Tổ chức bộ máy: - Tổng số 03 cán bộ (đại học: 01, Trung học: 01, CN cao đẳng:...