Tiền thân là bộ phận y vụ, thành lập khoảng 1956 - 1059. Ngày 15-3-1971, thành lập phòng y vụ, ngày 11-5-1992 đổi tên thành phòng...