Được thành lập ngày 15-3-1971, tách từ phòng Hành chính Quản trị Tài vụ thành phòng Tài chính kế toán. Tổ chức bộ máy: -...