Được thành lập từ năm 1954. - Tổng số: 10 cán bộ. - Thạc sĩ: 01, đại học: 02, trung học: 01, cán bộ khác: 06. -...