File đính kèm: BANG TONG HOP DOAN KT 2015

Giám đốc: BSCK II Đào Thiện Tiến Phó giám đốc: BSCK I Lê Hoàng Tú Phó giám đốc: BSCK I Trần Ngọc Cường