Được thành lập ngày 15/3/1971 từ bộ phận Hành chính Quản trị Kế toán với tên gọi phòng Hành chính quản trị. Từ năm...

Bà Hinh không nhớ nổi đã chở bao nhiêu bệnh nhân, nhưng vẫn nhớ như in những lần băng cánh đồng đưa xác người...