Phòng Vật tư thiết bị Y tế được thành lập ngày 13-7-2005, tách từ bộ phân Vật tư của khoa Dược. Tổ chức bộ máy: - Số cán...