Nhằm thực hiện minh bạch thu viện phí, bệnh viện đa khoa Hà Đông thông báo.