Khoa dinh dưỡng thành lập năm 1990, trên cơ sở bếp ăn bệnh viện. Tổ chức bộ máy: - Số cán bộ: 06 (BSCKI: 01, trung học:...