Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
00:00
Trực lãnh đạo
BS. Thuật
00:00
00:59
Trực lãnh đạo
BS. Tú
00:00
00:59
Trực lãnh đạo
BS. Tiến
00:00
00:59
Trực lãnh đạo
BS. Cường
00:00
00:59
Trực lãnh đạo
BS. Mậu
00:00
00:59
Trực lãnh đạo
BS. Cương
00:00
00:59
Trực lãnh đạo
BS. Thuật
00:00
00:59
01:00
Trực CNTT
Dũng
01:00
01:59
Trực CNTT
Đông
01:00
01:59
Trực CNTT
Tuấn Anh
01:00
01:59
Trực CNTT
Dũng
01:00
01:59
Trực CNTT
Tuấn
01:00
01:59
Trực CNTT
Đông
01:00
01:59
Trực CNTT
Tuấn Anh
01:00
01:59
07:00
KHTH - CĐT
Chào cờ tại các khoa, phòng trong BV
07:30
07:59
08:00
KHTH - CĐT
Giao ban trưởng các khoa khối Nội, khối Ngoại
08:00
09:00
Hội trường GBBV
KHTH - CĐT
Giao ban trưởng các khoa phòng
08:00
09:00
Hội trường GBBV
09:00
KHTH - CĐT
Kiểm tra chéo các khoa
09:00
11:30
TP: Điều dưỡng trưởng các khối
KHTH - CĐT
Giao ban Điều dưỡng trưởng, Mạng lưới Dinh dưỡng, Mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn
09:00
11:30
Hội trường GBBV
KHTH - CĐT
Họp BGĐ và các phòng chức năng
09:00
11:30
Hội trường GBBV
10:00
11:00
14:00
KHTH - CĐT
Bệnh viện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các khoa thuộc Khối Ngoại
14:00
16:00
Hội trường GBBV
KHTH - CĐT
Bệnh viện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các khoa thuộc Cận Lâm Sàng
14:00
16:00
Hội trường GBBV
KHTH - CĐT
Bệnh viện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các Phòng Chức năng
14:00
16:00
Hội trường GBBV
KHTH - CĐT
Tổng kết công tác Đảng năm 2015
14:00
16:00
Hội trường lớn BV
KHTH - CĐT
Họp chuyên đề về thanh toán viện phí
14:00
16:00
Hội trường GBBV
15:00

Thứ Hai

 • Trực lãnh đạo
  BS. Thuật
  00:00 - 00:59
 • Trực CNTT
  Dũng
  01:00 - 01:59
 • KHTH - CĐT
  Chào cờ tại các khoa, phòng trong BV
  07:30 - 07:59
 • KHTH - CĐT
  Giao ban trưởng các khoa khối Nội, khối Ngoại
  08:00 - 09:00
 • KHTH - CĐT
  Bệnh viện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các khoa thuộc Khối Ngoại
  14:00 - 16:00

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

 • Trực lãnh đạo
  BS. Cường
  00:00 - 00:59
 • Trực CNTT
  Dũng
  01:00 - 01:59
 • KHTH - CĐT
  Giao ban Điều dưỡng trưởng, Mạng lưới Dinh dưỡng, Mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn
  09:00 - 11:30
 • KHTH - CĐT
  Tổng kết công tác Đảng năm 2015
  14:00 - 16:00

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
00:00
Trực lãnh đạo
BS. Thuật
00:00
00:59
Trực lãnh đạo
BS. Tú
00:00
00:59
Trực lãnh đạo
BS. Tiến
00:00
00:59
Trực lãnh đạo
BS. Cường
00:00
00:59
Trực lãnh đạo
BS. Mậu
00:00
00:59
Trực lãnh đạo
BS. Cương
00:00
00:59
Trực lãnh đạo
BS. Thuật
00:00
00:59

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
01:00
Trực CNTT
Dũng
01:00
01:59
Trực CNTT
Đông
01:00
01:59
Trực CNTT
Tuấn Anh
01:00
01:59
Trực CNTT
Dũng
01:00
01:59
Trực CNTT
Tuấn
01:00
01:59
Trực CNTT
Đông
01:00
01:59
Trực CNTT
Tuấn Anh
01:00
01:59

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
07:00
KHTH - CĐT
Chào cờ tại các khoa, phòng trong BV
07:30
07:59
08:00
KHTH - CĐT
Giao ban trưởng các khoa khối Nội, khối Ngoại
08:00
09:00
Hội trường GBBV
KHTH - CĐT
Giao ban trưởng các khoa phòng
08:00
09:00
Hội trường GBBV
09:00
KHTH - CĐT
Kiểm tra chéo các khoa
09:00
11:30
TP: Điều dưỡng trưởng các khối
KHTH - CĐT
Giao ban Điều dưỡng trưởng, Mạng lưới Dinh dưỡng, Mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn
09:00
11:30
Hội trường GBBV
KHTH - CĐT
Họp BGĐ và các phòng chức năng
09:00
11:30
Hội trường GBBV
10:00
11:00
14:00
KHTH - CĐT
Bệnh viện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các khoa thuộc Khối Ngoại
14:00
16:00
Hội trường GBBV
KHTH - CĐT
Bệnh viện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các khoa thuộc Cận Lâm Sàng
14:00
16:00
Hội trường GBBV
KHTH - CĐT
Bệnh viện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các Phòng Chức năng
14:00
16:00
Hội trường GBBV
KHTH - CĐT
Tổng kết công tác Đảng năm 2015
14:00
16:00
Hội trường lớn BV
KHTH - CĐT
Họp chuyên đề về thanh toán viện phí
14:00
16:00
Hội trường GBBV
15:00

Thứ Hai

 • KHTH - CĐT
  Chào cờ tại các khoa, phòng trong BV
  07:30 - 07:59
 • KHTH - CĐT
  Giao ban trưởng các khoa khối Nội, khối Ngoại
  08:00 - 09:00
 • KHTH - CĐT
  Bệnh viện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các khoa thuộc Khối Ngoại
  14:00 - 16:00

Thứ Ba

 • KHTH - CĐT
  Bệnh viện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các khoa thuộc Cận Lâm Sàng
  14:00 - 16:00

Thứ Tư

 • KHTH - CĐT
  Kiểm tra chéo các khoa
  09:00 - 11:30
 • KHTH - CĐT
  Bệnh viện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các Phòng Chức năng
  14:00 - 16:00

Thứ Năm

 • KHTH - CĐT
  Giao ban Điều dưỡng trưởng, Mạng lưới Dinh dưỡng, Mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn
  09:00 - 11:30
 • KHTH - CĐT
  Tổng kết công tác Đảng năm 2015
  14:00 - 16:00

Thứ Sáu

 • KHTH - CĐT
  Giao ban trưởng các khoa phòng
  08:00 - 09:00
 • KHTH - CĐT
  Họp BGĐ và các phòng chức năng
  09:00 - 11:30
 • KHTH - CĐT
  Họp chuyên đề về thanh toán viện phí
  14:00 - 16:00