Phòng tổ chức cán bộ

Được thành lập từ năm 1954.

0
280

Được thành lập từ năm 1954.

tccb-ms-lien
CN Đoàn Thị Bích Liên
Phó trưởng phòng

– Tổng số: 10 cán bộ.
– Thạc sĩ: 01, đại học: 02, trung học: 01, cán bộ khác: 06.
– Trưởng phòng: BSCKI Cao Đức Chinh.
– Phó trưởng phòng: CN Đoàn Thị Bích Liên.

  1. Trưởng phòng qua các thời kỳ

– Từ 1956 – 1966: Ông Nguyễn Đức
– Từ 1976 – 1977: Ông Nguyễn Xuân Trang
– Từ 1978 – 1980: Bà Trần Thị Kim Sơn
– Từ 1981 – 1997: Ông Nguyễn Huy Phiệt
– Từ 1998 – 2006: BS Nguyễn Thị Lê
– Từ 9/2007 – 2007: BS Đào Thiện Tiến
– Từ 2008 – ?: ThS.BS Bùi Gia Lượng
– Từ 2015 – nay: BSCKI : Cao Đức Chinh

+ Phó trưởng phòng qua các thời kỳ
– Từ 1966 – 1976: Ông Nguyễn An Ninh
– Từ 1978 – 1981: Ông Nguyễn Huy Phiệt
– Từ 1982 – 1986: Ông Nguyễn Như Hải
– Từ 2005 – 8/2007: Bác sĩ Đào Thiện Tiến
– Từ 2008 – nay: CN Đoàn Thị Bích Liên

  1. Chức năng nhiệm vụ

– Phòng TCCB là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc BV và chịu trách nhiệm trước giám đốc về công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch nhân lực, tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

  1. Thành tích thi đua, khen thưởng

– Từ năm 2007 – 2010 liên tục đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.
– Năm 2008, 2009 đạt danh hiệu tập thể lao động tiến tiến.

CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN