BVĐK Hà Đông thông báo về việc mời đơn vị Tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu; đơn vị Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất thuốc thử cho máy xét nghiệm năm 2023 của Bệnh viện

Người viết: Tổ truyền thông

20/02/2023 08:02:13

BVĐK Hà Đông thông báo về việc mời đơn vị Tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu; đơn vị Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất thuốc thử cho máy xét nghiệm năm 2023 của Bệnh viện .

Link chi tiết đính kèm : https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/Thông báo mời đơn vị tư vấn lập và thẩm định gói hóa chất máy năm 2023.pdf

DANH MỤC TIN