BVĐK Hà Đông tổ chức lụa chọn Đơn vị thẩm định giá cho Gói thầu In ấn số sách, tài liệu ngành y tế và bao bì phục vụ chuyên môn năm 2023

Người viết: Tổ truyền thông

09/11/2022 15:24:07

BVĐK Hà Đông tổ chức lựa chọn Đơn vị thẩm định giá cho Gói thầu In ấn số sách, tài liệu ngành y tế và bao bì phục vụ chuyên môn năm 2023

Chi tiết tại đây: https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/Thư mời chào dịch vụ đơn vị thẩm định giá.pdf

DANH MỤC TIN