V/v mời báo giá cung cấp dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc

Người viết: Tổ truyền thông

27/11/2023 11:05:01

V/v mời báo giá cung cấp dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc. Chi tiết xem tại link:

https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/68. Cv 1210 BV- DUOC Mời báo giá dịch nhà thuốc cung ứng.pdf

DANH MỤC TIN