V/v cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID

Người viết: Truyền thông BVHD

07/06/2024 10:53:53

Thực hiện Công văn số 1318/STP/PBGDPL ngày 22/4/2024 của Sở tư pháp; Công văn số 1848/SYT ngày 2/5/2024 của SYT Hà Nội về việc tuyên truyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VneID.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để công dân có thêm lựa chọn phương thức yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp phù hợp bên cạnh phương thức yêu cầu cấp phiếu
Lý lịch tư pháp qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn).

 Công dân có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối
internet, thanh toán trực tuyến không cần đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền.

Công dân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID theo dõi được trạng thái xử lý hồ sơ; Tải được kết quả Phiếu lý lịch tư pháp về thiết bị
điện tử.

Kết quả Phiếu Lý lịch tư pháp (bản điện tử) mặc định được trả về tài khoản của công dân trên VNeID, trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/), Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn. Trường hợp công dân có nhu cầu nhận kết quả Phiếu Lý lịch tư pháp (bản giấy) thì được trả kết quả tại nhà qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc tại Bộ phận một cửa Sở Tư pháp Hà Nội).

Phiếu Lý lịch tư pháp được cấp bản điện tử (được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội) có giá trị pháp lý như bản gốc

Phiếu lý lịch tư pháp bản giấy. Người dân có thể sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp (bản điện tử) để thực hiện các thủ tục hành chính khác. 

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã xây dựng tài liệu Hướng dẫn đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID); Hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) và được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố https://pbgdpl.hanoi.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp Hà Nội  https://sotuphap.hanoi.gov.vn/.

Dưới đây là link hướng dẫn đăng ký và hướng dẫn tra cứu

Link hướng dẫn đăng ký: https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/11/Không ký - Hướng dẫn đăng ký.pdf

Link hướng dẫn tra cứu: https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/11/Không ký - Hướng dẫn tra cứu HS.pdf

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm