Giới thiệu về Phòng Kế hoạch tổng hợp

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Tổng số: 20.

+ BSCKII: 01; BSCKI:01; Bác sỹ: 02.

+ Cử nhân YTCC: 02.

+ Điều dưỡng và đối tượng khác: 13

- Trưởng phòng: ThS. BSCKII Nguyễn Thị Cương.

- Phó trưởng phòng: + Tiến sỹ Nguyễn Quang Khải.

   + BSCKI Hoàng Thị Út Trang.

2. Các trưởng phòng qua các thời kỳ:

+ Từ 1981 – 2006: BSCKI Nguyễn Quang Quyết.

+ Từ 2007 – T12/2012: ThS Đỗ Như Chinh.

+ Từ T12/2012 – đến nay: ThS. BSCKII Nguyễn Thị Cương.

3.  Các Phó phòng qua các thời kỳ:

+ Từ 1996 – 2001: BSCKI Hồ Thị Phú.

+ Từ 2003 – 2007: ThS Đỗ Như Chinh.

+ Từ 2006 – T4/2011: ThS.BSCKII Nguyễn Thị Hương Liên.

+ Từ 2010 – 2015: BSCKI Nguyễn Anh Dũng.

+ Từ 2014 –  đến nay: Tiến sỹ Nguyễn Quang Khải.

+ Từ 2018 – đến nay: BSCKI Hoàng Thị Út Trang.

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:
- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.

3.1. Chức năng, nhiệm vụ:
1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.
2. Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
3. Tổ chức và thường trực công tác khám sức khỏe định kỳ, KSK đi học, đi là, lái xe, KSK có yếu tố nước ngoài.
4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.
5. Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh,chữa bệnh của Bệnh viện.
6. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
7. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.
8. Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
9. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình
giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
10. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
11. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

12. Cơ quan tham mưu, thường trực về công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

4. Thành tích thi đua khen thưởng:

+ Từ năm 2007 – 2019 liên tục đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh. Năm 2019 đạt Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+  Hàng năm đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm