Giới thiệu về Phòng Tổ chức cán bộ

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Tổng số: 05 cán bộ

- BSCKI: 01; Chuyên viên: 03; Kế toán viên: 01

- Trưởng phòng: BSCKI Cao Đức Chinh

- Phó trưởng phòng: CN Đoàn Thị Bích Liên

2. Các trưởng phòng qua các thời kỳ:

+ Từ 1956 – 1966: Ông Nguyễn Đức

+ Từ 1976 – 1977: Ông Nguyễn Xuân Trang

+ Từ 1981 – 1997: Ông Nguyễn Huy Phiệt

+ Từ 1998 – 2006: Bs Nguyễn Thị Lê

+ Từ 9/2007 – 2007: BSCKII Đào Thiện Tiến

+ Từ 2008 đến 2013: BSCKII Bùi Gia Lượng

+ Từ 2014 đến 6/2015: BSCKII Lê Hoàng Tú

+ Từ 7/2015 đến nay: BSCKI Cao Đức Chinh

3.  Các Phó phòng qua các thời kỳ:

+ Từ 1966 – 1976: Ông Nguyễn An Ninh

+ Từ 1978 – 1981: Ông Nguyễn Huy Phiệt

+ Từ 1982 – 1986: Ông Nguyễn Như Hải

+ Từ 2005 – 8/2007: BSCKII Đào Thiện Tiến

+ Từ 2008 đến nay: CN Đoàn Thị Bích liên

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng phòng tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện công tác tổ chức và cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.
3.1. Chức năng, nhiệm vụ:
1. Lập kế hoạch công tác của phòng trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Cùng với các khoa, phòng chức năng nghiên cứu việc Quản lý, sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu tổ chức và đảm bảo chất lượng công tác, trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
3. Tổng hợp đề xuất của các khoa, phòng về cải tiến lề lối làm việc nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện quy chế quan hệ công tác trong bệnh viện, trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
4. Quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo cán bộ.
5. Quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ các thành viên trong bệnh viện. Thống kê báo cáo theo đúng yêu cầu và thời gian qui định.
6. Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước để giải quyết các quyền lợi về tinh thần, vật chất cho các thành viên trong bệnh viện.
7. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ cơ quan, công tác bảo hộ lao động.
8. Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức sinh hoạt văn hoá, tư tưởng cho người bệnh. Phổ biến, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người bệnh.
9. Cùng với đoàn thể quần chúng tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua trong bệnh viện. Tổ chức việc học tập chính trị, văn hoá và nâng cao y đức cho các thành viên trong

10. Từ tháng 3/2019 sát nhập Văn phòng Đảng ủy Bệnh viện vào Phòng Tổ chức cán bộ và giao đồng chí Cao Đức Chinh – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy bệnh viện.

bệnh viện.
3.2. Quyền Hạn:
1. Chủ trì giao ban phòng hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.
2. Đề xuất với giám đốc về tuyển dụng, thuyên chuyển, sắp xếp, bố trí, điều động, bổ nhiệm, cử đi đào tạo và khen thưởng kỉ luật các thành viên trong bệnh viện.
3. Đề xuất việc nhận xét các thành viên trong bệnh viện về chấp hành chính sách, luật pháp, khả năng Quản lý, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ.
4. Được tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của giám đốc.

4. Thành tích thi đua khen thưởng:

+ Từ năm 2007 – 2019 liên tục đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh

+  Năm 2008, 2009, 2011, 2013, 2018 đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

 

                                                               

 

DANH MỤC TIN