Giới thiệu về Phòng Tài chính kế toán

TẬP THỂ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Thị Thu Thảo

Phó Trưởng Phòng: Vũ Thị Thúy Hương

          Phòng Tài chính - kế toán được thành lập ngày 15- 3- 1971, tách từ phòng Hành chính Quản trị, Tài vụ thành phòng Tài chính kế toán

  1. Cơ cấu tổ chức bộ máy

Tổng số cán bộ hiện nay: 28 cán bộ (Đại học: 16, Cao đẳng: 4, Trung cấp: 8)

  • Viên chức: 15
  • Hợp đồng: 13
  1. Trưởng phòng qua các thời kỳ

+ Từ 1971 – 1974: Ông Phạm Văn Nhã- Phụ trách phòng

+ Từ 1974 – 1992: Ông Đỗ Văn Ứng

+ Từ 1992 – 2006: Bà Nguyễn Thị Nhàn

+ Từ tháng 6/2007 – tháng 10/2017: Cử nhân Phạm Mạnh Hùng

+ Từ tháng 10/2017 đến nay: Cử nhân Nguyễn Thị Thu Thảo

  1. Phó trưởng phòng qua các thời kỳ

+ Từ 1954 – 1974: Ông Phạm Văn Nhã

+ Từ 1992 – 1996: Ông Trần Quý Bổng

+ Từ 2002 – 2006: Bà Phạm Thị Bích

+ Từ 2006 – 2008: Cử nhân Phạm Mạnh Hùng

+ Từ 2008 đến nay: Cử nhân Vũ Thị Thúy Hương

+ Từ 2011 – 2019: Cử nhân Dương Văn Tân

  1. Chức năng, nhiệm vụ

– Quản lý, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính của bệnh viện. Tổng hợp phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính, gắn với các hoạt động chuyên môn của bệnh viện. Tham mưu, đề xuất các giải pháp với Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến quản lý kinh tế – tài chính trong bệnh viện.

– Tổ chức thực hiện các chính sách của Nhà nước về khám chữa bệnh như chính sách khám chữa bệnh cho trẻ dưới sáu tuổi, chính sách về BHYT, chính sách đối với bệnh nhân vùng sâu vùng xa, chính sách khám chữa bệnh cho người có công và bệnh nhân nghèo …

– Kiểm tra việc quản lý sử dụng thuốc, hoá chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao y tế và các loại vật tư khác, quản lý việc sử dụng tài sản.

– Lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm.

– Lập báo cáo Tài chính hàng quý, hàng năm nộp cơ quan quản lý cấp trên theo quy định hiện hành.

– Xây dựng phương án Tự chủ tài chính theo nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 24/5/2006; Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Thủ tướng Chính Phủ và thông tư quy định hiện hành;

– Xây dựng quy chế tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm phát huy hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực của bệnh viện.

– Xây dựng quy trình chuyên môn đối với các hoạt động TCKT và quy trình phối hợp trong quản lý kinh tế bệnh viện và quy trình phối hợp thu thanh toán viện phí phục vụ bệnh nhân nội trú và ngoại trú.-

 – Tổ chức thu viện phí theo quy định hiện hành, quản lý sử dụng nguồn thu viện phí tiết kiệm có hiệu quả.

– Xây dựng quy chế quản lý sử dụng tài sản theo luật và nghị định. Tổ chức kiểm kê định kỳ, theo quy định và kiểm kê đột xuất phục vụ công tác quản lý, điều hành.

– Phối kết hợp, hướng dẫn các khoa, pḥòng, bộ phận thực hiện đúng luật Ngân sách và các chế độ chính sách liên quan khác.

Hoạt động chuyên môn

Phòng gồm có các bộ phận công tác sau:

– Kế toán tổng hợp.

– Kế toán thu chi viện phí.

– Kế toán dược

- Kế toán tài sản VTTBYT, XDCB

– Kế toán tài sản bán chuyên môn

– Kế toán tiền lương.

– Kế toán thanh toán

– Kế toán các dịch vụ trong bệnh viện.

- Kế toán Nhà thuốc

- Kế toán tổng hợp, phân tích số liệu BHYT

  1. Các thành tựu đạt được

– Trong những năm gần đây công tác tài chính kế toán trong bệnh viện đã đạt được những thành tựu to lớn: Ứng dụng tin học vào công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán, số liệu kế toán luôn được phản ánh cập nhật kịp thời, đầy đủ và chính xác. Việc xây dựng, thực hiện Phương án tự chủ tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ đã mang lại hiệu quả rất rõ rệt đối với việc thực hiện nhiệm vụ của bệnh viện, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộ viên chức. Công tác tham mưu cho Ban Giám đốc bệnh viện từng bước được nâng cao, đảm bảo các quyết định, những biện pháp điều hành về kinh tế tài chính đạt hiệu quả cao, giúp cho công tác chuyên môn của bệnh viện thành công trên tất cả các mặt.

– Công tác quản lý thu chi viện phí đã đuợc hoàn thiện cơ bản, nhờ sự triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng mạng tin học trong bệnh viện, tất cả các nguồn thu đều được phản ảnh kịp thời, chính xác và được quản lý chặt chẽ, các khoản chi hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả, số liệu được cập nhật thường xuyên và kịp thời khắc phục tình trạng quá tải về bệnh nhân.

– Việc quản lý hạch toán cấp phát sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao y tế được cập nhật từng ngày, chi tiết chính xác theo từng bệnh nhân và từng khoa phòng.

  1. Hướng phát triển, tư vấn giúp Ban Giám đốc  Bệnh viện triển khai

– Tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả công tác quản lý kinh tế trong bệnh viện

– Nghiên cứu triển khai các giải pháp tăng thu tiết kiệm chi, huy động, phát huy tối đa các nguồn lực để đưa bệnh viện ngày càng phát triển.

– Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống định mức tiêu hao cho từng lĩnh vực, tăng cường thực hiện phương án tự chủ tài chính cho các khoa và thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ cùng với việc công khai tài chính.

– Triển khai việc cấp phát thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm qua mạng và theo dõi đến từng khoa phòng, đơn vị sử dụng.

– Tiết kiệm chi, tăng thu nhập cho người lao động: Đồng thời với việc khai thác nguồn thu, bệnh viện xây dựng các giải pháp quản lý nội bộ để tiết kiệm chi phí, như: xây dựng các tiêu chuẩn, định mức chi phí, định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu… Khuyến khích các khoa sử dụng có hiệu quả,tiết kiệm các nguồn kinh phí để tăng thu nhập cho cán bộ và trích lập các Quỹ, cải tạo cơ sở, mua sắm trang thiết bị.

  1. Thành tích thi đua, khen thưởng

Đơn vị lao động tiên tiếp cấp Ngành năm 2009

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm