Giới thiệu về Phòng Quản lý chất lượng

TẬP THỂ PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Trưởng Phòng: Bác sĩ nội trú Nguyễn Thu Hằng

Phó Trưởng Phòng: Thạc sỹ Hoàng Thị Hoa

1. Lịch sử hình thành và phát triển

- Năm 2014. Thành lập Tổ Quản lý Chất lượng Ngày 05 tháng 6 năm 2014. Do Bác sĩ  Nguyễn Hương Liên giữ chức Tổ trưởng; Giai đoạn này tổ có 3 thành viên;

- Năm 2015. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội ra quyết định thành lập Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện ngày 23 tháng 12 năm 2015 (Theo đề án của Bệnh viện) và Bổ nhiệm Bác sĩ Nguyễn Hương Liên tiếp tục  giữ chức vụ Trưởng phòng; Giai đoạn này có 4 thành viên;

- Năm 2018 đến nay do sự thay đổi về mặt nhân sự (điều chuyển và bổ sung) Ngày 17 tháng 9 năm 2018. Bác sĩ  Nguyễn Thu  Hằng giữ chức vụ Trưởng phòng. Giai đoạn này có 5 thành viên.

2. Lãnh đạo qua các thời kỳ

 • BSCKII Nguyễn Thị Hương Liên – Trưởng phòng  (giai đoạn 2014 đến  4/2018);
 • Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thiêm – Phó Trưởng phòng (giai đoạn 11/2017 đến 15/01/2018);
 • Bác sĩ nội trú Nguyễn Thu Hằng

+ Giữ chức vụ Phó Trưởng phòng (giai đoạn 10/2016 đến 30/4/2018);

+ Giữ chức vụ Phụ trách Phòng (giai đoạn 5/2018 đến 9/2018);

+ Giữ chức vụ Trưởng phòng (giai đoạn từ tháng 9/2018 đến nay)

 • Thạc sĩ Hoàng Thị Hoa – Phó Trưởng phòng  (giai đoạn từ 7/2019 đến nay)

3. Nhân sự hiện tại

 • Tổng số 05 viên chức  (01 Trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và 03 nhân viên);
 • Bác sĩ. Nguyễn Thu Hằng – Trưởng phòng  (từ ngày 17 /9/2018 đến nay);
 • Thạc sĩ. Hoàng Thị Hoa – Phó Trưởng phòng (từ ngày 08 /7/2019 đến nay);
 • Trình độ cán bộ viên chức:

+ 01 Bác sĩ Nội trú

+ 01 Thạc sĩ Quản lý Bệnh viện

+ 01 Cử nhân Y tế Công Cộng

+ 01 Cử nhân chăm sóc sức khỏe cộng đồng

+ 01 Cán sự Kế toán

4. Chức năng nhiệm vụ (Thực hiện theo thông tư 19/2013/TT-BYT, ngày 12/7/2013)

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý Chất lượng Bệnh viện về công tác Quản lý Chất lượng Bệnh viện:

 1. Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;
 2.  Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;
 3.  Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;
 4.  Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;
 5. Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;
 6.  Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;
 7. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;
 8.  Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;
 9. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

5. Mục tiêu phát triển cho những năm tiếp theo “Cải tiến chất lượng – Vươn tới thành công”

            - Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý chất lượng theo thông tư 19/2013/TT-BYT, ban hành ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế ;

            - Thực hiện Quản lý chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0), Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật và các công văn chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế;

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bệnh viện;

- Chuẩn hóa mô hình cải tiến chất lượng tại bệnh viện;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm thúc đẩy các hoạt động cải tiến chất lượng, đảm bảo an toàn người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện;

- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học 

 

 

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm